قلاب و قرقره(hook)

قلاب قرقره

قلاب قرقره ثابت:
قلاب قرقره ثابت قرقره‌ای است که قلاب آن به جایی محکم بسته شده و با بالا و پایین رفتن طناب و نیروی محرک و مقاوم قرقره بالا وپایین نمی‌رود مانند قرقره بنایی قرقره پرچم یا قرقره پرده کرکره که با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو به ماکمک می‌کند. چون در قلاب قرقره ثابت بازوی محرک و بازوی مقاوم شعاع دایره می‌باشدو در دایره شعاع‌ها باهم برابرند پس بازوها باهم برابرند یعنی قلاب قرقره ثابت افزایش نیرو ندارد و نیروی محرک و مقاوم باهم برابرند و چون هرچقدر که طنابِ نیروی محرک را بکشیم طنابِ نیروی مقاوم هم همانقدر بالا می‌رود پس افزایش مسافت هم ندارد.

قلاب قرقره متحرک:
قلاب قرقره‌ای است که لاب آن به نیروی مقاوم بسته است و باکشیدن طناب و حرکت نیروی محرک نیروی مقاوم با قرقره بالا و پایین می رود ولی برعکس قلاب قرقره ثابت تغییر جهت نیرو ندارد ولی چون در این قرقره قطر دایره بازوی محرک و شعاع قرقره بازوی مقاوم می‌باشد و چون قطر همیشه ۲برابر شعاع می‌باشد پس بازوی محرک ۲برابر بازوی مقاوم است؛ پس با افزایش نیرو به ماکمک می‌کند با این تفاوت که در این قرقره هر چقدر که جسم بالا برود طناب نیروی محرک ۲برابر آن کشیده می‌شود و نیروی ما نیز دوبرابر می‌شود.

قلاب قرقره مرکب:
قلاب قرقره‌ای است که از ترکیب دو یا چند قرقره ثابت ومتحرک ساخته شده است چون هر قرقره ثابت آن باعث تغییر جهت نیرو و هر قرقره متحرک آن باعث افزایش نیرو می‌شود پس قرقره مرکب با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو به ما کمک می‌کند. از قلاب قرقره مرکب در حرکت آسانسورها، جرثقیل‌های مکانیکی و غیره استفاده می‌شود. مزیت مکانیکی در قلاب قرقره‌های مرکب بستگی به تعداد قرقره‌ها و چگونگی بستن طناب‌ها دارد.


بازگشت به بالا