تسمه حمل بار (webbing sling)

تسمه حمل بار وسیله ای است برای بستن یا سفت کردن بار و سهولت بارگیری و ثابت کردن بار بر روی انواع وسیله نقلیه مثل موتور،وانت،نیسان و تریلر.
استفاده از تسمه ها ضریب اطمینان بار را بالا برده و زمان بارگیری کاهش میابد.
این تسمه ها در مدل های تسمه دو سر قلاب،تسمه اسلینگ و تسمه جغجغه خدمت شما ارائه میشود.

تسمه حمل بار

تسمه حمل و فیکس بار ۱ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن ،طول ۱ متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱تن،طول ۸متر

تسمه حمل بار یک تن

تسمه حمل و فیکس بار ۲ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۲تن،طول ۸مت

تسمه حمل بار دو تن

تسمه حمل و فیکس بار ۳ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۳تن،طول ۸متر

 

تسمه حمل بار سه تن

تسمه حمل و فیکس بار ۴تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۴تن،طول ۸متر

تسمه حمل بار چهار تن

تسمه حمل و فیکس بار ۵ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۵تن،طول ۸متر

تسمه حمل بار پنج تن

تسمه حمل و فیکس بار ۶تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۶تن،طول ۱۰متر

تسمه حمل بار شش تن

تسمه حمل و فیکس بار ۸ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس  ،ظرفیت ۸تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۸تن،طول ۱۰متر

 

تسمه حمل بار هشت تن

تسمه حمل و فیکس بار ۱۰ تن

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس ،ظرفیت ۱۰تن،طول ۸متر


تسمه حمل بار ده تن

تسمه جغجغه_تسمه باربندی

(توجه:این وسیله برای کشیدن یا بلند کردن بار و یا بکسل کردن مناسب نیست)

در عرضهای ۲/۵ سانت، ۳/۸ سانت ،۵ سانت ،۷/۵ سانت و ۱۰  سانت ارائه میگردد .
نحوه استفاده از تسمه جغجغه بدین شکل است که ابتدا دستگیره جغجغه را باز نموده و از شیار ورود جغجغه  انتهای بندی که یک طرف آن قلاب دارد را  عبور داده و آنقدر بند را بکشید تا بار مورد نظر محکم گردد .  سپس دستگیره جغجغه را به طرف  بالا و پایین حرکت داده تا بار مورد نظر کاملا محکم گردد .(تسمه جغجغه)

تسمه جغجغه

تسمه حمل بار دوبل

در ظرفیت های ۱_۲_۳_۴_۵_۶_۸_۱۰_۱۲_۱۵ تن و در متراژ های ۱ تا ۱۲ متر موجود میباشد

تسمه حمل بار دوبل

تسمه حمل شالی یا گرد

از ۱ تا ۵۰ تن موجود میباشد و طول آن به مقدار حمل بار بستگی دارد . (همهی سایز ها موجود میباشد)

تسمه حمل شالی
بازگشت به بالا